Hàm trả về chữ cái đầu ở mỗi chữ trong Excel Ví dụ Lý Tư Hà thành LTH

  Thứ Thu, 06/04/2023  (0)Bình luận

Đầu tiên bạn hãy mở trình soạn thảo Module VBA trong Excel lên:

– Bấm tổ hợp phím Alt + F11.

– Bấm Insert > Module.

Copy đoạn code này vào khung soạn thảo:

Function LKTD(my_string As String) As String

my_string = Trim(my_string)

Dim buff() As String

ReDim buff(Len(my_string) - 1)

For i = 1 To Len(my_string)

buff(i - 1) = Mid$(my_string, i, 1)

Next

LKTD = buff(0)

For i = LBound(buff) + 1 To UBound(buff)

If buff(i - 1) = " " Then

LKTD = LKTD + buff(i)

End If

Next i

End Function

Sau đó dùng hàm LKTD = Lấy ký tự đầu.

Bạn có thể xuất cái code này ra thành một cái Add-Ins, sau này chỉ cần add thẳng vào Excel một lần là dùng luôn, không cần phải làm lại từng bước.

Hoặc nếu bạn gửi file cho người khác thì bạn cần lưu file có chứa code macros này, thì người nhận mới xem được.

 

Viết bình luận của bạn: