Cách đánh số thứ tự tự động trong ô gộp hợp nhất ô trong Excel

  Thứ Mon, 08/05/2023  (0)Bình luận

BƯỚC 1: Chọn 1 cột dữ liệu khác bất kỳ trong bảng mà không bị gộp.

BƯỚC 2: Bấm Ctrl +  (Mũi tên xuống để tới cuối cột đó. Sau đó di chuyển tới ô cuối cùng của ô gộp cần đánh số thứ tự và đánh dấu x vào ô đó.

BƯỚC 3: Bấm Ctrl + Home để quay lại đầu bảng. Ở ô gộp đầu tiên của ô cần đánh số thứ tự: Bấm Ctrl + Shift + Mũi tên xuống để chọn toàn bộ cột đó.

BƯỚC 4: Nhập hàm =Counta(Chọn ô tiêu đề của STT cột + dấu 2 chấm ":" , giá trị đầu tiên của hàm nhấn F4 để cố định.

BƯỚC 5: Nhấn Ctrl + Enter cho các ô gộp còn lại.

 

Viết bình luận của bạn: