Trong suốt nhiều năm qua, Siron luôn nỗ lực để phát triển một dự án kinh doanh nhằm đạt được vị thế dẫn đầu trên thị trường về thiết bị điều khiển thông minh. Chuyển đổi công nghệ thành sự thoải mái và an toàn, Siron chia sẻ cuộc sống của hàng triệu người mục lúc mọi nơi.

 

Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu chữ Xanh  
Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu chữ Đen  
Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu chữ Trắng  
Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu kèm Phương châm, khẩu hiệu (Slogan, Sloga) tiếng Việt "Tiên nghi mang đến hạnh phúc" chữ đen.  
Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu kèm Phương châm, khẩu hiệu (Slogan, Sloga) tiếng Việt "Tiên nghi mang đến hạnh phúc" chữ trắng.  
Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu kèm Phương châm, khẩu hiệu (Slogan, Sloga) tiếng Anh "Comfort brings happiness" chữ đen.  
Logo Siron với biểu tượng Siron kèm chữ R bảo hộ thương hiệu kèm Phương châm, khẩu hiệu (Slogan, Sloga) tiếng Anh "Comfort brings happiness" chữ trắng.